Služby, ktoré ponúkame

kontaktujte nás!

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Bezpečnostnotechnická služba (BTS), poskytuje zamestnávateľovi komplexné poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V rámci bezpečnostno- technickej služby vám ponúkame nasledujúci rozsah služieb:

·        vstupný audit  prevádzky z hľadiska vhodnosti: pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia, technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,

·        návrh opatrení nevyhnutných pre bezpečnú prevádzku,

·        spracovanie  základnej dokumentácie / smernice,

·        analýza a vyhodnotenie  rizík vyplývajúcich z prevádzky,

·        návrh na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov,

·        evidencia pracovných úrazov,

·        určenie postupu pri poškodení zdravia- traumatologický plán

·        vypracovanie smernice proti fajčeniu na pracoviskách,

·        vypracovanie smernice proti požívaniu alkoholických nápojov a iných, psychotropných látok na pracoviskách,

·        spolupráca so štátnymi orgánmi,

·        poradenstvo, konzultácie v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

CIVILNÁ OCHRANA

Civilná ochrana  (CO) je systém
úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich
najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych
udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť
život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych
udalostiach (MU) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

Pri implementácií zákona o civilnej
ochrane (CO) vychádzame :

– z plánu hlavných úloh
civilnej ochrany pre príslušný kalendárny rok
– z výpisu analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti
vydávaným príslušným Okresným úradom

Tieto poznatky sú smerodajné  pre
ďalšie spracovanie potrebnej dokumentácie tj. :

– vypracovanie a aktualizácia
plánu ochrany obyvateľstva,
– vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti,
– informovanie a vzdelávanie na úseku civilnej ochrany ( jednotiek civilnej
ochrany (CO), oboznamovanie zamestnancov)

Na základe našich dlhoročných a
praktických skúseností Vám vieme ponúknuť:

1. Vedenie príslušnej dokumentácie
a jej aktualizáciu.

2. Poradenstvo v oblasti
civilnej ochrany (CO).

3. Spoluprácu s úradmi a obcami pri
riešení ochrany obyvateľstva.

4. Vzdelávaciu činnosť na úseku
civilnej ochrany (CO).

5. Vypracovania karty
civilnej ochrany (CO)

 

Výkon technika požiarnej ochrany

S nami hravo zvládnete naplniť požiadavky
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 121/2002 Z.z
o požiarnej prevencii

Prostredníctvom našich kvalifikovaných
pracovníkov Vám zabezpečíme:

 • vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi,
 • školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych
  hliadok,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným
  nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • kontrola požiarnych uzáverov,
 • vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (Štátny požiarny
  dozor),
 • sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi,
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi